101739 odwiedzin
 
 
Konkurs dla dzieci

 

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.

Stoi i sapie, dyszy i dmucha,
Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha…”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

pt. ,,Julian Tuwim dla dzieci”Nazwa konkursu: „Julian Tuwim dla dzieci”
Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,

 • zainteresowanie dzieci poezją,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • prezentacja umiejętności dzieci,

 • wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat,

 • każde przedszkole typuje czworo dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych,

 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego wierszy Juliana Tuwima

 • zgłoszenia do konkursu należy kierować do Miejskiego Przedszkola nr 6 w Sochaczewie (Tel. 46 863 26 43 ) do dnia 30.04. 2017 r.

Przebieg konkursu:

Konkurs recytatorski odbędzie się w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Sochaczewie

dnia 17.05.2017 r. o godzinie 13.00.

Po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

Kryteria oceny

Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

 • interpretacja tekstu,

 • kultura słowa,

 • ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).


Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU

pt. „Julian Tuwim dla dzieci”

 

 

W imieniu Miejskiego Przedszkola nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie przy

ul. Chodakowska 4, zgłaszamy chęć przystąpienia do konkursu pt.

,,Julian Tuwim dla dzieci”

 

Osobą (Opiekunem) upoważnioną do kontaktów z organizatorem konkursu jest …..................................................................................................... Tel.......................................................... Fax..........................................

e-mail......................................................

Wysyłając ten formularz, Opiekun jednocześnie deklaruje, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego treść.

Lista dzieci uczestniczących w konkursie:

I. Nazwa grupy.................................................................

II. Uczestnicy: Imię, nazwisko, wiek dziecka

1.................................................................

2................................................................

3.................................................................

4.................................................................

 

 

…………………………. ……………………

Miejscowość, data podpis i pieczęć szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „ ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

A A A
15-04-2017
godz.09:51
 
 
kategorie wiadomości
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie