przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
260252 odwiedzin

Rok szkolny 2022/2023

A A A

 Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w roku szkolnym 2022/2023

 
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 odbędzie sie w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 21.2022 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Sochaczew na rok szkolny 2022/2023

Zarz. nr 21.2022 Burmistrza Miasta Sochaczew

 
Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem aplikacji wspomagającej proces rekrutacji Nabór - przedszkola, która zapewnia rodzicom możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną przedszkoli, umożliwia zgłoszenie dziecka do naboru, a także pozwala na szybki dostęp do wyników rekrutacji. System Nabór  - przedszkola  będzie dostępny w internecie pod adresem 

www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl od 01.03.2022 r.

 

 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 
Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 
 Informacje ogólne
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Sochaczewie dzieci 3-6 letnie (urodzone w latach 2019-2016) oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Sochaczewem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej będzie dysponował wolnymi miejscami.Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.


 
Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym – w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.

 
Dzieci 5 i 6 letnich mają możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w 10 godzinnym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

 
Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według swoich preferencji, od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru (wrzucają do urny wystawionej w celu zbierania wniosków). 

 4.Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w szkole pierwszego wyboru (wrzucają do urny wystawionej w celu zbierania wniosków), informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego przedszkole/szkoła.

5. Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

6. Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

7. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

8. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wskazanej we wniosku.

 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.W tym celu burmistrz:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)


O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

10.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

  • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę tzw. kryteria samorządowe.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

13. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

14. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,


Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 

Kryteria rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów za każde kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 

Kryterium
Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów
Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Sochaczew, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów posiada aktualną Sochaczewską Kartę Mieszkańca. 32 Pisemne oświadczenie zawierające numer Sochaczewskiej Karty Mieszkańca.
Dziecko i przynajmniej jeden z rodziców/ prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie Miasta Sochaczew. 16 Pisemne oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Sochaczew
Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie. 8  -
Dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu/oddziale przedszkolnym wynosi powyżej 5 godzin. 4 Pisemne oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.
Dziecko obojga rodziców rodziców/prawnych opiekunów pracujących lub studiujących w systemie stacjonarnym. 2 Dokument poświadczający zatrudnienie, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów (od każdego z rodziców).
Przedszkole/oddział przedszkolny wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców przedszkolem 1 Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica (jeżeli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

https://www.sochaczew.pl/home/www/1268?title=Rekrutacja-przedszkola-i-oddzialy-przedszkolne-w-szkolach-podstawowych&filterId=2&tabId=26&pid=1268&sochaczew

kontakt