Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

Obraz1 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU

Podstawa prawna:

l  Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

l  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)

l  Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578)

l  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643).

 

W jakim celu udzielamy  pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, aby wspierać potencjał rozwojowy dziecka;

 •  stworzyć warunki do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

 •  rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dziecka; 
 •  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu. 

Z czego może wynikać potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

 •  z niepełnosprawności; 
 •  z niedostosowania społecznego; 
 •  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
 •  z zaburzeń zachowania lub emocji; 
 •  ze szczególnych uzdolnień; 
 •  ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
 •  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
 •  z choroby przewlekłej; 
 •  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
 •  z niepowodzeń edukacyjnych; 
 •  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny; 
 •  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą). 

 

Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE.

Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zajmuje się dyrektor przedszkola. 
 • Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. 

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną :

 •  rodzice; 
 •  dyrektor przedszkola; 
 •  nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem 
 •  poradnia; 
 •  pomoc nauczyciela 
 •  pracownik socjalny; 
 •  asystent rodziny; 
 •  kurator sądowy; 
 •  organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny. 

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w przedszkolu:

W trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;

 •  poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów; 
 •  zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych); 
 •  zajęcia specjalistyczne:
 • korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się)

- logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych)

-rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne(dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) 

-inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola); 

- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni); 

- porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla rodziców i nauczycieli.

Zadania nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu:

Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która ma na celu: 

 •  Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania.
 •  Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym 
 •  Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka. 
 •  Ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. 
 •  Wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji; 
 •  Analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
 •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka; 
 •  Określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka; 
 •  Rozpoznanie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci utrudniających im uczestnictwo w życiu przedszkola. 

 

Gdy już wiemy, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczną:

 • Nauczyciel lub specjalista udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola, który we współpracy z nauczycielami  i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem. 
 • W przypadku, gdy konieczne jest objęcie dziecka  pomocą w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, specjalistycznych lub zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dyrektor (lub wyznaczona przez niego osoba) ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, oraz wymiar godzin realizacji poszczególnych form. 
 • Planując udzielanie dziecku pomocy dyrektor współpracuje z rodzicami. 
 • Gdy mimo udzielanej dziecku pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor przedszkola (lub wyznaczona przez niego osoba) za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka. 
 • O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz ustalonych formach pomocy informuje się rodziców dziecka. 
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

 

 

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.